Algemene Voorwaarden De Natris Consult

DE NATRIS CONSULT ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De Natris Consult is de onderneming die als een eenmanszaak is ingeschreven in het Handelsregister Den Haag onder nummer 51885239.
2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW,
uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door DE NATRIS CONSULT. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
3. Iedere aansprakelijkheid van DE NATRIS CONSULT is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van DE NATRIS CONSULT wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Indien DE NATRIS CONSULT verkiest geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering af sluiten voor enig risico dat met de opdracht gepaard gaat dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot twee maal het door DE NATRIS CONSULT in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium.
4. De keuze van door DE NATRIS CONSULT in te schakelen derden, zal waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en in ieder geval met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. DE NATRIS CONSULT is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door DE NATRIS CONSULT ingeschakelde derden te aanvaarden.
5. Indien de opdrachtgever derden wenst in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht kan dit alleen na verkregen schriftelijke toestemming van DE NATRIS CONSULT.
6. Opdrachtgever dient DE NATRIS CONSULT te voorzien van juiste en tijdige informatie en toegang tot gegevens en faciliteiten, voor zo ver deze naar het oordeel van DE NATRIS CONSULT voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn.
7. Termijnen die zijn genoemd in de overeenkomst tussen DE NATRIS CONSULT en opdrachtgever zijn geen fatale termijnen tenzij dit schriftelijk werd overeengekomen.
8. Intellectuele eigendomsrechten die zijn verkregen bij het uitvoeren van de opdracht
berusten bij DE NATRIS CONSULT. Vermenigvuldiging en openbaarmaking van de betreffende werken (zoals adviezen en rapporten, computerprogramma’s etc.) zijn slechts toegestaan voor zover dit uit de overeenkomst voortvloeit.
9. DE NATRIS CONSULT zal de informatie die bij de opdracht wordt verkregen geheim houden en vertrouwelijk behandelen. Uitzondering hier op zijn wettelijke verplichtingen en situaties waar in DE NATRIS CONSULT deze informatie gebruikt om voor zichzelf op te treden in of buiten rechte, bijvoorbeeld in het kader van tucht- straf- of civiele zaken.
10. DE NATRIS CONSULT is gerechtigd de door haar verrichte werkzaamheden, met inachtneming van artikel 9 in hoofdlijnen bekend te maken aan potentiële klanten ter indicatie van haar ervaring.
11. DE NATRIS CONSULT behoudt zich het recht voor om meer werkzaamheden uit te voeren dan die in de opdracht staan vermeld indien de opdracht is aangegaan voor een vast bedrag en het meerwerk voor een juiste uitvoering van de opdracht nodig is. De opdrachtgever wordt dan zo spoedig mogelijk, en zo mogelijk schriftelijk, door DE NATRIS CONSULT op de hoogte gebracht van de noodzaak voor deze werkzaamheden.
12. De omvang van de werkzaamheden van DE NATRIS CONSULT zal worden bepaald aan de hand van de administratie van DE NATRIS CONSULT tenzij deze kennelijk onjuist is. Tarieven van DE NATRIS CONSULT worden, tenzij anders aangegeven in de overeenkomst, vermeld zonder BTW en eventuele reis- en verblijfkosten. Binnenlandse reiskosten worden berekend tegen het geldende tarief voor openbaar vervoer per 1e klasse of, ter keuze van DE NATRIS CONSULT, 0,38 cent per autokilometer.
Voor berekening van het kilometertarief wordt gebruik gemaakt van de routeplanner op http://www.mappy.com.
13. Indien een uurtarief van toepassing is op de overeengekomen werkzaamheden mag
DE NATRIS CONSULT dit tarief jaarlijks binnen drie maanden na 1 januari wijzigen, nadat zij de opdrachtgever daar over heeft geïnformeerd. De opdrachtgever is gehouden om iedere redelijke verhoging te accepteren. Een verhoging van 10% is redelijk tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden.
14. Betaling van facturen dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn ontvangen op een door DE NATRIS CONSULT aan te wijzen betaalrekening. Verrekening van betalingen met andere vorderingen is niet toegestaan. Bij te late betaling is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en mag DE NATRIS CONSULT de wettelijke rente en (buiten)gerechtelijke incasso- en administratiekosten in rekening brengen met een minimum van ten minste 15% van het factuurbedrag of, indien dit meer is € 50,-. DE NATRIS CONSULT is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten tot alle opeisbare vorderingen zijn ontvangen.
15. Indien DE NATRIS CONSULT haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen worden deze verplichtingen opgeschort indien de oorzaak van het gebrek in de nakoming, niet aan haar kan worden toegerekend.
16. Een reclame ten aanzien van de werkzaamheden van DE NATRIS CONSULT dient binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken waarvan opdrachtgever reclameert, danwel na het ontdekken van het gebrek, schriftelijk aan DE NATRIS CONSULT te worden bekendgemaakt. Zij schort betalingsverlichtingen niet op. Bij een terechte reclame mag DE NATRIS CONSULT het te betalen honorarium verminderen,
een kosteloze verbetering uitvoeren of de opdrachtgeheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren na evenredige vermindering van het te betalen honorarium.
17. Alle vorderingsrechten en alle bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens DE NATRIS CONSULT in verband met de door DE NATRIS CONSULT verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene (opdrachtgever of derde) bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de rechten en bevoegdheden.
18. Bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd geldt een opzegtermijn van twee
kalendermaanden. DE NATRIS CONSULT mag deze overeenkomsten zonder meer en met onmiddellijke ingang ontbinden indien opdrachtgever in staat van beschikkingsonbevoegdheid, surcéance van betaling of faillissement wordt verklaard. DE NATRIS CONSULT mag de overeenkomst ook direct ontbinden indien de onderneming van de opdrachtgever wordt overgenomen door derden of geheel of gedeeltelijk wordt gestaakt, of, indien het een toepasselijke rechtspersoon betreft, indien de zeggenschap over de onderneming van de opdrachtgever voor meer dan 50% wijzigt.
19. Opdrachtgever is gehouden DE NATRIS CONSULT te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn 20. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor DE NATRIS CONSULT werkzaam zijn of waren.
21. Op de rechtsverhouding tussen DE NATRIS CONSULT en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.
22. Deze algemene voorwaarden kunnen zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.

VERSIE 1.0 (02-2011)

Leiderdorp, 10 februari 2011

Advertisements

About Wout de Natris

As a consultant I specialise in establishing new and different relationships between industry, governments and law enforcement where internet safety and the fight against cyber crime are concerned. This makes me a bridge builder. Hence the blogs name. In this blog I intend to stress the need for interaction, cooperation and exchange of information in order to change the mentioned relationships. On offer: a comprehensive training on all non-technical aspects of spam enforcement and a cyber awareness presentation for companies and institutions
Aside | This entry was posted in International cooperation: IP resources. Bookmark the permalink.